aoshikahideyuki

aoshikahideyuki

CLIENT
amanasalto

AD,D
INSENSE Inc.

TD
Yusuke Ohshima

AUTHORING
Hideyuki Aoshika
CLIENT
TOKUJIN YOSHIOKA

AD,D
FORM::PROCCESS

AUTHORING
Hideyuki Aoshika
CLIENT
SHOWA

AD,D
KOTENHITS

TD
Yusuke Ohshima

CODING
Hideyuki Aoshika
CLIENT
SYAN

AD,D
Kazumasa Kotaki

AUTHORING
Hideyuki Aoshika
CLIENT
LINE INC.

AD,D
KOTENHITS

AUTHORING
Hideyuki Aoshika
CLIENT
Grimoire inc.

AD,D
Naohiro Seki

AUTHORING
Hideyuki Aoshika
CLIENT
YASSAN

AD,D,AUTHORING
Hideyuki Aoshika